Zahradní traktor STIGA COMBI 1066H

Kategorie: | Nářadí | Zahradní traktory

Zahradní traktor STIGA COMBI 1066H

Ceny pronájmu

*VÍKEND*1 - 5 dny6 - 14 dní15 a vícekauce
3 600 Kč1 800 Kč1 650 Kč1 500 Kč10 000 Kč

*VÍKEND* - Tato cena platí při zapůjčení v pátek od 14:00 a vrácení v pondělí do 10:00.

Uvedené ceny jsou za každých započatných 24 hodin, včetně DPH a v závilosti na délce pronájmu.

V případě poškození nebo zničení bude zákazníkovi naúčtován poplatek ve výši pořizovací ceny.

Vratná kauce je splatná při převzetí. Výše uvedené kauce platí pro občany ČR, pro ostatní občany je stanovena individuálně. 

Zahradní traktor STIGA COMBI 1066H | další informace

Maximální denní výtěžnost - 8 MOTOHODIN (CCA. DO 2500M2)

Návod ke stažení (PDF) k zahradnímu traktoru.

 

Motor
Elektrický startér: ano
Značka motoru: Stiga
Typ motoru: 5750 Series
Palivo: Benzín 95
Počet válců / výkon (HP): 1/9
Motohodiny: ANO

 


Převody
Pohon zadních kol: ano
Mechanická převodovka: ne     
Hydrostatická převodovka: ano
Maximální pojezdová rychlost (km/h): 8,5
Velikost kol vpředu: 13"
Velikost kol vzadu: 15"

Sečení
Záběr sečení (cm): 66
Centrální nastavení výšky sečení: ano
Počet nastavitelných výšek: 6
Rozmezí výšek sečení (mm): 30 až 80

Vybavení
Integrovaný sběr: ano
Objem koše (l): 150
Mulčovácí vložka: ano
Sklopné sedadlo: ano
Nárazník: ne 
Elektromagnetická spojka sečení: ne     
Multifunkční displej: ne
Elektronické vyprazdňování koše: ne     
Signál plného koše: ne 
Bezpečnostní vypínač pod sedadlem: ano
Brzda nožů: ano
Parkovací brzda: ano

Celkové rozměry:
Délka produktu: 1825 mm
Šířka produktu: 722 mm
Výška produktu: 1047 mm
Hmotnost: 130 kg
Nosnost (řidič): 100 kg

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, INSTRUKTÁŽ: Seznamte se s ovládacími prvky stroje a s jeho vhodným použitím. Naučte se rychle zastavit motor. Neuposlechnutí upozornění a pokynů může způsobit požár a/nebo vážná ublížení na zdraví. • Nikdy nepřipusťte, aby stroj používaly děti nebo osoby, které nejsou dokonale seznámeny s pokyny. Zákony v jednotlivých zemích upřesňují minimální předepsaný věk pro uživatele. • Stroj nesmíte nikdy používat, jste-li unaveni, pokud je vám nevolno nebo v případě, že jste užili léky, drogy, alkohol nebo jiné látky snižující vaše reflexní schopnosti a pozornost. • Nepřevážejte děti ani jiné spolujezdce. • Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese odpovědnost za nehody a nepředvídané události způsobené jiným osobám nebo jejich majetku. Zhodnocení možných rizik při práci na zvoleném terénu patří do odpovědnosti uživatele, který je také odpovědný za přijetí všech dostupných opatření k zajištění vlastní bezpečnosti a také bezpečnosti jiných osob, zvláště na svazích, nepravidelném, kluzkém a nestabilním terénu. • V případě, že chcete postoupit nebo půjčit stroj jiným osobám, ujistěte se, že se uživatel seznámí s pokyny pro použití, uvedenými v tomto návodu. 2.2 PŘÍPRAVNÉ ÚKONY Osobní ochranné prostředky (OOP) • Používejte vhodný oděv, odolnou pracovní protiskluzovou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte bosí nebo v otevřených sandálech. Používejte chrániče sluchu. • Nemějte na sobě šály, pláště, náhrdelníky, náramky, oděv s volnými částmi nebo oděv se šňůrkami nebo kravatou i jakékoliv visící nebo volné doplňky všeobecně, protože by se mohly zachytit do stroje nebo do předmětů a materiálů, které se nacházejí na pracovišti. • Dlouhé vlasy vhodným způsobem sepněte. Pracovní prostor / Stroj • Důkladně prohlédněte celý pracovní prostor a odložte z něj vše, co by mohlo být vymrštěno strojem nebo by mohlo poškodit sekací zařízení/otáčející se součásti (kameny, větve, železné dráty, kosti atd.). Spalovací motor: palivo NEBEZPEČÍ! Palivo je vysoce hořlavé. • Palivo skladujte v příslušných homologovaných nádobách určených k tomuto účelu, na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla nebo volného plamene. • Nádoby a prostor pro skladování benzinu nechávejte bez zbytků trávy, listí nebo přebytečného mazacího tuku. • Nenechávejte nádoby na pohonné látky v dosahu dětí. • Nekuřte během plnění nebo doplňování paliva ani při žádné manipulaci s palivem. • Palivo doplňujte s použitím trychtýře, a to pouze na otevřeném prostoru. • Vyhněte se vdechování výparů paliva. • Nesnímejte uzávěr palivové nádržky a nedoplňujte palivo při zapnutém motoru nebo v případě, že je motor horký; • Uzávěr palivové nádržky otevírejte pomalu a nechte postupně uniknout vnitřní tlak. • Nepřibližujte se k hrdlu palivové nádrže s otevřeným ohněm kvůli kontrole jejího obsahu. • Když palivo vyteče, nestartujte motor, ale vzdalte stroj od prostoru, v kterém se palivo vylilo, a zabraňte tak možnosti vzniku požáru, dokud nedojde k odpaření paliva a k rozptýlení výparů. • Okamžitě vyčistěte všechny stopy po palivu vylitém na stroj nebo na zem. • Vždy nasaďte zpět a dotáhněte uzávěry palivové nádrže a nádoby s palivem. • Nestartujte stroj na místě, kde bylo provedeno doplnění paliva; startování motoru musí proběhnout v minimální vzdálenosti 3 metrů od místa, kde se doplňovalo palivo; • Zamezte kontaktu paliva s oděvy, a pokud se tak stane, před spuštěním motoru se převlékněte. 2.3 BĚHEM POUŽITÍ Pracovní prostor • Nespouštějte motor v uzavřených prostorech, kde se mohou hromadit nebezpečné výpary oxidu uhelnatého. Startování musí probíhat venku nebo v dobře větraném prostoru. Pamatujte vždy na to, že výfukové plyny jsou jedovaté. • Při startování stroje nesměřujte výfuk a tím i výfukové plyny vůči zápalným materiálům. • Nepoužívejte stroj v prostředí s rizikem výbuchu, za přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické kontakty nebo mechanický otěr mohou způsobovat vznik jisker, které mohou zapálit prach nebo výpary. • Pracujte pouze při denním světle nebo při dobrém umělém osvětlení. • Vzdalte osoby, děti a zvířata z pracovního prostoru. Je třeba, aby byly děti pod dohledem dospělé osoby. • Nepracujte, když je tráva mokrá, za deště a při riziku bouře, zejména když je pravděpodobný výskyt blesků. • Věnujte mimořádnou pozornost nepravidelnostem terénu (hrboly, příkopy), svahům, skrytým nebezpečím a přítomnosti případných překážek, které by mohly omezovat viditelnost. • Věnujte velkou pozornost blízkosti srázů, příkopů nebo mezí. Když jedno z kol zajede za okraj nebo když dojde k poklesnutí okraje, stroj se může převrátit. • Věnujte pozornost svahovitému terénu, který vyžaduje mimořádnou pozornost, aby se zabránilo převrácení nebo ztrátě kontroly nad strojem. Hlavní důvody ztráty kontroly nad strojem jsou: – Nedostatečná přilnavost kol – Nadměrná rychlost – Nevhodný způsob brzdění – Použití stroje pro nevhodný účel – Nedostatečné znalosti o možných důsledcích jízdy při špatných podmínkách terénu – Nesprávné použití stroje v úloze tažného vozidla. Chování • Během jízdy a během pracovní činnosti se nerozptylujte a zůstaňte náležitě soustředění. • Věnujte pozornost použití zpětného chodu nebo pohybu dozadu. Před zpětným chodem i během něj se ohlédněte za sebe, abyste se ujistili, že se tam nenacházejí překážky. • Když táhnete náklad nebo používáte těžká přídavná zařízení, věnujte pozornost následujícím pokynům: – Pro uchycení tažných tyčí používejte jenom k tomu určené úchytné body; – vyhněte se prudkému zatáčení; věnujte pozornost zpětnému chodu; – používejte protizávaží nebo závaží na kola vždy, když to doporučuje návod. • Věnujte pozornost použití sběrných košů a příslušenství, které by mohlo narušit stabilitu stroje, zejména na svazích. • Pokaždé udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od sekacího zařízení, a to během startování i během použití stroje. • Upozornění: sekací zařízení se nadále otáčí po dobu několika sekund i po jeho vyřazení nebo po vypnutí motoru. • Věnujte pozornost montážnímu celku sekacího zařízení s více než jedním sekacím zařízením, protože jedno otáčející se sekací zařízení může způsobit otáčení ostatních sekacích zařízení. • Vždy se zdržujte v dostatečné vzdálenosti od výstupního otvoru. • Nedotýkejte se součástí motoru, které se během použití ohřívají. Hrozí riziko popálení! • Abyste se vyhnuli riziku vzniku požáru, nenechávejte stroj zastavený se zapnutým motorem ve vysokém trávním porostu. V případě poruchy nebo nehody během pracovní činnosti okamžitě zastavte motor a přesuňte stroj, aby se zabránilo dalším škodám; v případě nehod s ublížením na zdraví třetím osobám okamžitě uveďte do praxe postupy první pomoci nejvhodnější pro danou situaci a obraťte se na zdravotní středisko ohledně potřebného ošetření. Odstraňte jakoukoli případnou suť, která by mohla způsobit škody a ublížení na zdraví osob nebo zvířat ponechaných bez dozoru. Omezení použití • Nikdy nepoužívejte stroj, když jsou poškozené ochranné kryty, když chybí nebo když nejsou správně nasazené (sběrný koš, ochranný kryt bočního výhozu nebo ochranný kryt zadního výhozu). • Nepoužívejte stroj, když příslušenství/ nástroje není/nejsou nainstalováno/ nainstalovány v určených místech. • Nevypínejte, nevyřazujte a nedemontujte přítomné bezpečnostní prvky/mikrospínače ani je nevyřazujte z činnosti. • Nevystavujte stroj nadměrné námaze a nepoužívejte stroj s nižším výkonem pro realizaci náročných prací; použití vhodného stroje snižuje rizika a zlepšuje kvalitu práce. • Tento stroj není homologován pro použití na veřejných komunikacích. K jeho použití může docházet (ve smyslu Dopravních předpisů) jenom na soukromých pozemcích, uzavřených pro veřejnou dopravu. 

MANIPULACE A PŘEPRAVA • Při manipulaci se strojem postupujte níže uvedeným způsobem: – vyřaďte sekací zařízení; – zvedněte montážní celek sekacích zařízení do nejvyšší polohy; – vypněte motor; • Při přepravě stroje na kamionu nebo přívěsu je třeba: – použít přístupové rampy, které jsou odolné, dostatečně široké a dlouhé; – nakládat stroj s vypnutým motorem, s klíčem zapalování vyjmutým z jeho uložení, bez řidiče a výhradně jeho posunováním s použitím přiměřeného počtu osob; – zavřít ventil přívodu paliva (je-li součástí); – spustit montážní celek sekacích zařízení; – zařadit parkovací brzdu; – umístit stroj tak, aby nepředstavoval pro nikoho nebezpečí; – řádně jej připevnit k přepravnímu prostředku lany nebo řetězy, aby se zabránilo jeho převrácení a možnému poškození, spojenému s únikem paliva.
 

 

Pro ověření dostupnosti prosím zavolejte na pobočku.

Půjčovna Uhříněves

Tel.: +420 777 246 590

Po - Pá 8:00-17:00

Nezávazná objednávka

Pobočka:

Vyzvednutí

Datum:
Čas:

Vrácení

Datum:
Čas:

Kontaktní údaje

Jméno/firma
Telefon
E-mail

Odesláním nezávazné objednávky souhlasíte se zásadami o ochraně osobních údajů.

Jednodušší to už být nemůže...

1. Pošlete poptávku

Stačí vyplnit jednoduchý formulář, díky kterému se dostane Vaše poptávka až k nám.

2. Zavoláme Vám

Tu následně zpracujeme, ověříme dostupnost a ozveme se s konkrétní nabídkou.

3. Osobní předání

Po předchozí dohodě se osobně zastavíte na některou z našich poboček a vše osobně vyřídíme.

Pokud jsme online, můžete nám napsat přes LIVECHAT přímo na těchto stránkách.


18 let
na trhu


2 pobočky
v Praze


základní
pojištění v ceně


možnost
rezervace


přehledné
ceny


pomoc
na telefonu